Chung-Jui (CJ) Tsai

Professor and Eminent Scholar

B.S. Taiwan University, Taiwan
M.S. Taiwan University, Taiwan
Ph.D. Michigan Technological University

Get in Touch
tsai.png